جزییات
<<<
 معرفی نماینده کوار
1394/11/09

براساس گزارش کمیته امور نمایندگیهای سازمان در شهرستانها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان کوار در تاریخ22-9-94

در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان مذکور برگزار وآقای بهمن نوروزی قصرشهریاری بعنوان نماینده اصلی بمدت

سه 3 سال انتخاب گردیدند.