جزییات
<<<>>>
 معرفی نمایندگی سپیدان
1394/12/14

بنام خدا

روابط عمومی:  براساس گزارش کمیته امور نمایندگی ها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان سپیدان

در تاریخ 25-9-94 در محل شهرداری برگزار وآقای جواد شفیعی اردکانی بعنوان نماینده اصلی و بمدت سه3 سال انتخاب گردیدند.