جزییات
<<<>>>
 معرفی نمایندگی مرودشت
1394/12/14

بنام خدا

روابط عمومی: براساس گزارش کمیته امور نمایندگیها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان مرودشت

 در تاریخ 26/09/94 در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی برگزار که پس از اخذ رأی و شمارش آرا ءآقای مسعود روزگاربعنوان نماینده اصلی و آقای ابراهیم کشتکار

نماینده علی البدل برای مدت سه3 سال انتخاب گردیدند.