جزییات
<<<>>>
 معرفی نمایندگی آباده
1394/12/14

بنام خدا

روابط عمومی: براساس گزارش کمیته امور نمایندگیها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان آباده

 در تاریخ 01/10/94 در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی برگزار که پس از اخذ رأی و شمارش آراءآقای محمدرضا قاسمی بعنوان نماینده اصلی برای مدت سه3

سال انتخاب گردیدند.