جزییات
<<<>>>
 معرفی نمایندگی جهرم
1394/12/14

بنام خدا

روابط عمومی: براساس گزارش کمیته امور نمایندگیها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان جهرم در تاریخ 07/10/94 در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی برگزار

که پس از اخذ رأی و شمارش آراء آقایان حسن بی نیاز و مجید رنجبر بترتیب بعنوان نماینده اصلی وعلی البدل برای مدت سه 3 سال انتخاب گردیدند.