جزییات
<<<>>>
 معرفی نمایندگی نیریز
1394/12/14

بنام خدا

روابط عمومی: براساس گزارش کمیته امور نمایندگیها انتخاب نماینده سازمان در شهرستان نی ریز

در تاریخ 30/10/94 در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی برگزار که پس از اخذ رأی و شمارش آراء آقایان امین راستی و اکبر خدیوی بترتیب بعنوان نماینده اصلی

وعلی البدل برای مدت سه3 سال انتخاب گردیدند.