جزییات
<<<>>>
 معرفی نماینده سازمان در فسا-ششده-میانشهر-نوبندگان-زاهدشهروقره باغ
1395/05/23

بنام خدا

براساس گزارش کمیته کنترل و ارزیابی و امور نمایندگی ها  انتخاب نماینده سازمان در شهرستانهای فسا،ششده،میانشهر،نوبندگان،زاهدشهر
و قره بلاغ درتاریخ 11/05/95 در محل دفتر نمایندگی سازمان
نظام مهندسی شهرستان فسا برگزارگردید که پس از اخذ رأی در وقت مقرر و شمارش آراء بترتیب آقایان مهندسین:

1-                     محمدعلی رعیت پیشه بعنوان نماینده اصلی

2-                      علیرضا حق پناه بعنوان نماینده علی البدل

 برای مدت سه 3 سال انتخاب گردیدند.