جزییات
>>>
 معرفی نماینده سازمان درشهرستانهای کازرون و...
1395/09/02

به نام خدا

براساس گزارش کمیته کنترل و ارزیابی ،انتخاب نماینده سازمان در شهرستان کازرون و شهرهای تابعه در تاریخ 12/08/95 برگزار وآقایان مهندس سیدمحمد جواد نجفی
و حبیب خداپرست بترتیب بعنوان نماینده اصلی و علی البدل
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .