جزییات
<<<>>>
 معرفی نماینده سازمان در شهرستانهای نورآباد و ...
1395/09/02

بنام خدا

براساس گزارش مسئول کمیته کنترل و ارزیابی و امور دفاتر
نمایندگی های سازمان در شهرستانها، انتخاب نماینده سازمان
 در شهرستانهای نورآباد، خومه زار و بابامنیر درتاریخ 11/07/95
 در محل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان نورآباد برگزارشد که آقایان محمدنیکنام و جمشید اکبری به ترتیب بعنوان نماینده اصلی و علی البدل
 برای مدت سه 3 سال انتخاب گردیدند.