جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...
1398/02/11

 

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است

می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید اردیبهشت ماه نود وهشت

 

  ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت 
  1 جعفر شاهی 467
  2 محمدمحسن محسنی 3353
  3 علیرضا آکار 4148
  4 عبداله حسنی اردکانی  1999
  5 علی میهن دوست  1327
  6 کاظم هدایتی 335
  7 حسینعلی کیفرگیر  362
  8 رویا زردشت  5597
  9 عادل شمسی نیا  2747
  10 بهمن نوروزی  1656
  11 علی اکبر فرجودی  1269
  12 محمدرضا بردبار  3539
  13 علیرضا مصلی نژاد 3389
  14 منصور میرزاپور  1695
  15 شهرام محمدی  6532
  16 خداکرم کریمی 3715