جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...
1398/03/28

 

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است
می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید خردادماه 98

 

  ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت 
  1 مجتبی کریمی  2363
  2 بیژن میرزاوندی  1282
  3 عباس نوروزی  866
  4 ابوالفضل خالقدری دارابی  1824
  5 هاجر زهری اصطهباناتی  2468
  6 عبدالمجید بهروز  3108
  7 حمیدرضا فتحی  4286
  8 سعید اسلامی نژاد 2302
  9 رسول واقعی  6246
  10 حبیب سجادیان  1907
  11 حسین گلشنی  434
  12 مهدی عزیزی موصلو  1844
  13 فرزاد کاویانی  2081
  14 سپهر آزادی  1607
  15 مجتبی امیدوار  797