جزییات
<<<>>>
 برگزاری جلسه شورای رابط در مردادماه 98...
1398/05/16

بنام خدا

در جلسه مرداد ماه  شورای رابط که در مجل سازمان نظام کاردانی تشکیل گردید نمایندگان شهرستانها نیز حضور داشتند و پیرامون مشکلات سیستم

 

ارجاع مطالبی را به سمع و نظر مسئولین سازمانهای نظام کاردانی ...نظام مهندسی و راه و شهرسازی رساندند و خواستار پیگیری مشکلات موجود

 

       ویافتن راه حلهای رفع آن مشکلات شدند...