جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...
1398/07/20

 

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است

می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید  16 مهر نود وهشت

  ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت   
  1 غلامعلی نصیر زاده  747  
  2 صمد اکبری 453  
  3 مهدی باقر پور  6523  
  4 محمدحسن زارعی  508  
  5 میثم دوپیکر  4493  
  6 هادی عسکری  2093  
  7 علی پارسایی 6106  
  8 جواد سپهر زادگان  2250  
  9 عباداله قناعتیان  3158  
  10 مجتبی فرامرزی 1883  
  11 صدراله جعفری 917  
  12 سیدمحمد بحرانی  3213  
  13 حمیدرضا زیناپور  2585  
  14 روح اله دهقانی  3386  
  15 امید ماندنی  7024  
  16 علی اصغر امینا  7023  
  17 فرزاد مصطفی زاده 6539  
  18 محمدصادق شیرزاد  2240  
  19 حمید حیدری  458  
  20 سجاد باستانی  4835  
  21 حسن بی نیاز  105  
  22 عیسی بلی کوهی  3629  
  23 الیاس نعمتی  313  
  24 موسی امیری  710  
  25 جلال بادروج  5267  
  26 مجید خدامی  389  
  27 یعقوب طاهری  4271  
  28 مرتضی رحمانیان 2263  
  29 عبدالرسول مهرابی  1936  
  30 یعقوب حمیدی  437  
  31 محمد صالح نژاد 1200  
  32 محمدتقی فریدون نژاد  806  
  33 محمد کرمی  2056  
  34 رضا جعفری 5557  
  35 عزت نظریه  2917