جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...
1398/09/06

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است

می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمایند... 16 مهر 98

 

ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت 
1 غلامعلی نصیر زاده  747
2 صمد اکبری 453
3 مهدی باقر پور  6523
4 محمدحسن زارعی  508
5 میثم دوپیکر  4493
6 هادی عسکری  2093
7 علی پارسایی 6106
8 جواد سپهر زادگان  2250
9 عباداله قناعتیان  3158
10 مجتبی فرامرزی 1883
11 صدراله جعفری 917
12 سیدمحمد بحرانی  3213
13 حمیدرضا زیناپور  2585
14 روح اله دهقانی  3386
15 امید ماندنی  7024
16 علی اصغر امینا  7023
17 فرزاد مصطفی زاده 6539
18 محمدصادق شیرزاد  2240
19 حمید حیدری  458
20 سجاد باستانی  4835
21 حسن بی نیاز  105
22 عیسی بلی کوهی  3629
23 الیاس نعمتی  313
24 موسی امیری  710
25 جلال بادروج  5267
26 مجید خدامی  389
27 یعقوب طاهری  4271
28 مرتضی رحمانیان 2263
29 عبدالرسول مهرابی  1936
30 یعقوب حمیدی  437
31 محمد صالح نژاد 1200
32 محمدتقی فریدون نژاد  806
33 محمد کرمی  2056
34 رضا جعفری 5557
35 عزت نظریه  2917