جزییات
<<<>>>
 حضور آقای مهندس رجبی در سازمان نظام کاردانی...
1398/10/06

بنام خدا

جناب آقای مهندس رجبی در جلسه فوق العاده هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس حضور یافتند و در خصوص موارد ذکر شده درنامه های ذیل پیگیری های لازم انجام گردید...